Portal
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży

Wójt Gminy Osiek informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 47/2017 z dnia 12.05.2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy, ogłasza, że przeznacza na sprzedaż kosiarkę samojezdną P185107HRB.

Ponadto informuje, iż w/w kosiarka jest uszkodzona, a wymianie podlegają następujące elementy: wał korbowy silnika, uszczelka miski olejowej, olej, sprzęgło kpl, piasta noży 2szt., kpl noży, koło pasowe piasty, rolka napinająca oraz wymagana jest naprawa ciągnika.

Cena minimalna (wywoławcza) wynosi 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu) lub za pośrednictwem Poczty,  w terminie  do dnia 05.06.2017 r. do godz. 10 00 . Oferta powinna zawierać zgodnie z załączonym wzorem oferty:
a) imię, nazwisko i adres nabywcy albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli nabywca jest osobą prawną lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oferowaną wysokość ceny.

Ofertę wraz z kompletem dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w kopercie, która należy zaadresować w następujący sposób:

GMINA OSIEK
32-608 Osiek, ul. Główna 125
„Sprzedaż kosiarki samojezdnej P185107HRB”
Nie otwierać przed 05.06.2017 r. godz. 1015

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek w dniu 05.06.2017 r. o godz. 10 15 . Wybrana zostanie najwyższa oferta cenowa.
Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osieku oraz zamieszczone na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugosiek

Załącznik