Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
12 maja 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII oraz XXVIII.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Nr XXVII.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizacje zadania: zakup radiowozu typu FURGON dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
  c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
  d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach
  e) zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok   
  f) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.
Protokoły Nr XXVII oraz XXVIII Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożone będą do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją. Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).