Portal
Zarządzenie Wójta Gminy Osiek

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyników konkursu, ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r.  poz. 446 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zmianami)

Wójt Gminy Osiek
zarządza, co następuje

 § 1.

Przyznaję dotację dla Fundacji "Promyczek" w wysokości 1.600,00 zł.  na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Osiek . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek. Tytuł zadania publicznego - Szansa na samodzielność. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.