Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
31 marca 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz odroczeń  i rozłożeń na raty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2017 r.”
  b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Głębowicach na rzecz Gminy Osiek
  c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  d) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Osiek
  e) zmian planu budżetu gminy na 2017 rok
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 z póżń.zm.)