Portal

W dniu 19 marca 2017 roku

w niedzielę

o godzinie 12:15

w sali WDK w Głębowicach

odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie programu zebrania.
 4. Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   
 5. Wystąpienie przedstawiciela Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu.
 6. Zasady i tryb wyboru Członka Rady Sołeckiej.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 9. Przeprowadzenie wyborów.
 10. Odczytanie protokołu z wyborów
 11. Sprawy bieżące - wystąpienie Wójta.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 15. Zakończenie.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się o liczny udział.

Sołtys
/-/ Edyta Matyjasik-Kulig