Portal
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.)  zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr  XXIII/148/2016 z dnia 28 listopada  2016r.  w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Wójt Gminy Osiek

ogłasza w dniu  3 marca  2017r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” .

I. Rodzaj zadania :
Organizacja rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Osiek . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Na zadanie określone w pkt. I  przeznacza się kwotę  1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100 zł) .
 2. Poprzez udzieloną dotację Gmina Osiek dofinansuje zadanie zlecone wykonawcy do realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji:
      1.   Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w w/w ustawie.

 1. Fakt złożenia oferty na realizację zadania nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji .
 2. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na realizację zadania dopuszcza się możliwość podziału dotacji na większą ilość zleceniobiorców jeżeli jest to uzasadnione korzyścią mieszkańców Gminy Osiek.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana  należy dokonać korekty opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania do kwoty przyznanej dotacji w taki sposób  aby w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany co najmniej w wysokości oferty.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie oferty; według wzoru określonego w załączniku Nr 1  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) , na realizację zadania rozpoczynającego się od 07.04.2017r. z tym że, zadanie powinno zakończyć się nie później niż 07.09.2017r. 
 2. W przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię umowy lub statutu spółki.
 3. Informacje zawarte w ofercie  winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. Wszystkie pola muszą zostać wypełnione, jeśli pytanie nie dotyczy  wnioskodawcy, czy zgłaszanego projektu należy wpisać np  „ nie dotyczy” lub przekreślić pole.  
 4. W przypadku wyboru oferty  i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy Osiek zobowiązuje wnioskodawcę w terminie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia do przedłożenia:
  a) oświadczenia lub pisemnej  informacji o numerze rachunku bankowego , na który  ma być przekazana dotacja ,
  b) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
  c) kserokopii statutu organizacji lub innych dokumentów niezbędnych do właściwej realizacji zadania.

Wskazane dokumenty muszą zostać przedłożone Wójtowi Gminy Osiek przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.

W przypadku złożenia kserokopii w/w  dokumentów, osoba reprezentująca podmiot , który występuje o dotację , zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność  z oryginałem.

 1. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie  konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 2. Dotacja nie może zostać wykorzystana na realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Wójta Gminy Osiek.
 3. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na : budowę i zakup budynków, zakup gruntów, remont budynków, prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, pokrycie deficytu działalności organizacji, na wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania, na wydatki, które nie są merytorycznie związane z realizacją zadania.


V. Termin składania ofert:

 1. Oferty zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) należy składać napiśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125  (dziennik Podawczy pok. pok. Nr 7 parter budynku)  do  27.03.2017r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Osieku).
 2. W konkursie wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Osieku w terminie wskazanym w ust. 1.
 3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:
1. Otwarcie, rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od upływu terminu składania ofert przez Komisję Konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Osiek.   

2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
a) złożona została w terminie o którym mowa w pkt. V,
b) spełnia warunki o którym mowa pkt. IV 1-3,
c) została złożona przez uprawniony podmiot.

3. Ocena ofert będzie odbywać się  z uwzględnieniem  zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwłaszcza  w art. 15 ust. 1 w/w ustawy tj. :

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt. 

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali 0-10 pkt. 

d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt. 

e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena w skali 0-10 pkt.

f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena w skali 0-10 pkt.

 4. Komisja wystawi negatywną ocenę merytoryczną jeśli oferta uzyska łącznie 0 punktów w co najmniej  dwóch   kryteriach, o których mowa w pkt. VI.  ust. 3. W pozostałym przypadku  Komisja wystawia pozytywną ocenę merytoryczną, która stanowi przesłankę do  podjęcia decyzji o wyborze danej oferty przez Wójta Gminy Osiek.

5. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie jednego dnia od powiadomienia (nie licząc dnia otrzymania powiadomienia) , które może  być dokonane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niepoprawienie błędów  w terminie jednego dnia od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.

6. W przypadku, gdy ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  jest mniejsza od ilości  środków o które ubiegają się  uprawnione podmioty , które  uzyskały pozytywną ocenę oferty – Komisja Konkursowa  przedkłada Wójtowi propozycję podziału środków.

7. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej Komisji oferta może ulec odrzuceniu z uwagi na brak wystarczającej  ilości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

9. Decyzja Wójta jest ostateczna .

10. Decyzja Wójta nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej trybu odwołania.

11. Ogłoszenie  o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę Zarządzenia Wójta Gminy Osiek, które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.osiek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek .

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

w 2016 roku - 0 zł., w 2017 roku – 0 zł.

Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna  125, pok. 28,

na stronie www.osiek.pl oraz w BIP –ie  Gminy Osiek.  Istnieje możliwość zapoznania się ze wzorem umowy  w Urzędzie Gminy w Osieku pok. Nr 28.

Wzór oferty

Wójt Gminy Osiek
/-/Jerzy Mieszczak