Portal
Nabór do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z póżn.zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2  załącznika do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXIII/148/2016  z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Wójt Gminy Osiek 

ogłasza w dniu  3 marca  2017r.  nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

  1. Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  3. Członkiem Komisji Konkursowej nie może  zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.) 
  4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.
  5. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek w terminie do dnia 27 marca  2017 roku (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).
  6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku.
  7. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Osiek wybierze w terminie 1 dnia roboczego licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2  osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Osiek.
  8. Decyzja Wójta Gminy Osiek jest ostateczna.
Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej

Wójt Gminy Osiek
/-/Jerzy Mieszczak