Portal
Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

4 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Osieku, które otworzył prezes dh Michał Pomorzewski. Powitał zaproszonych gości: wójta gminy Osiek Jerzego Mieszczaka, wicewójta Marka Jasińskiego, zastępcę Komendanta Powiatowego młodszego brygadiera PSP w Oświęcimiu dh Henryka Jureckiego, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP dh Jerzego Obstarczyka, Marka Piechocińskiego, redaktor „Ech Osieka” Rozalię Ćwiertnię, przedstawicieli OSP w Głębowicach oraz wszystkie druhny i druhów strażaków, członków honorowych i wspierających Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano pana Henryka Kramarczyka, a przy stole prezydialnym zasiedli także: Jerzy Mieszczak, Henryk Jurecki, Jerzy Obstarczyk, Mirosław Szczepaniak, Marian Sobecki. Przewodniczący zebrania przypomniał o prawidłowości głosowania podczas wyboru członków komisji mandatowej, przedstawił porządek obrad. Następnie wybrano protokolanta, komisję uchwał i wniosków, komisję skrutacyjną.

Po tej części organizacyjnej, prezes OSP Michał Pomorzewski, przedstawił sprawozdanie z działalności straży w roku 2016.

Stan organizacyjny OSP w Osieku

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na dzień 31.12.2016 r. liczyła 44 członków zwyczajnych , 3 członków honorowych, 16 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 13 członków wspierających. W roku sprawozdawczym w poczet członków honorowych zostali przeniesieni druhowie Grzegorz Leśniak i Józef Neczek, troje członków MDP po osiągnięciu 18. roku życia zasiliło szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej natomiast do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wstąpiło 10 nowych członków. W minionym roku z naszych szeregów odszedł członek honorowy druh Stanisław Luranc - uczczono go chwilą ciszy.

Działalność organizacyjna:

W roku sprawozdawczym odbyło się 13 zebrań zarządu, 12 zbiórek szkoleniowych dla członków zwyczajnych oraz 6 zbiórek szkoleniowo-ćwiczebnych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W okresie sprawozdawczym dokonały się zmiany w zakresie pełnionych funkcji poszczególnych członków zarządu. Po rezygnacji druha Bogdana Płonki z pełnienia funkcji prezesa zarządu nowym prezesem został dh Michał Pomorzewski. Druh Bogdan Płonka z kolei otrzymał funkcję członka zarządu.
Uroczystości, które zaplanowano i zrealizowano w minionym roku, to między innymi: piknik rodzinny dla członków OSP i ich rodzin, uroczystość „Dnia Strażaka”, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym to: Mateusz Jekiełek, Robert Sobecki, Mirosław Szczepaniak, Adam Żmuda, Konstanty Neczek, Józef  Neczek.

Działalność prewencyjna:

W roku sprawozdawczym zorganizowano pogadanki dla dzieci i młodzieży zorganizowane w szkołach, przedszkolach oraz dla odwiedzających nas grup w remizie. Tematyką tych zajęć były zagrożenia pożarowe, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy z możliwością ćwiczeń na fantomie. Ponadto druhowie nadzorowali próbny alarm wraz z ewakuacją w jednostkach oświatowych. Z inicjatywy druhów została zorganizowana akcja pt. „Jestem widoczny”, która spotkała się z przychylnością władz Urzędu Gminy w Osieku. Wspólnie omówiono założenia planu kampanii, która polegała na zaprojektowaniu i zakupie 1400 sztuk opasek odblaskowych z logo Urzędu Gminy i OSP Osiek. 1000 sztuk dla dzieci  sfinansował Wójt Gminy natomiast 400 szt. OSP. Opaski zostały rozdane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych z udziałem przedstawicieli gminy, dzielnicowego oraz druhów z OSP. Kolejna część 400 opasek trafiła do starszych mieszkańców naszej miejscowości, rozdali je druhowie podczas nabożeństw roratnich. Cała akcja powstała w trosce o bezpieczeństwo osób poruszających się po zmroku i spotkała się z wielkim uznaniem wśród mieszkańców.

Działalność ratowniczo-gaśnicza

OSP w roku 2016 uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych ,w tym w gaszeniu pożarów 11 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń tj. wypadki, podtopienia, usuwanie skutków nawałnic i inne 27 razy. W zeszłym roku wydarzył się 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Jednostka OSP Osiek brała siedem razy udział działaniach poza terenem gminy tj. w gminie Kęty oraz w gminie Polanka Wielka. Ratownicy z OSP Osiek brali również czynny udział w zabezpieczeniu powiatu podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży.
W akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyli następujący druhowie: Michał Pomorzewski 30 razy, Marian Sobecki 22 razy, Bogdan Płonka 20 razy, Krzysztof Jekiełek 17 razy, Marcin Musiał 17 razy, Mirosław Wawro 17 razy, Robert Sobecki 16 razy, Andrzej Sala 14 razy, Adam Żmuda 13 razy, Waldemar Jekiełek 12 razy, Mateusz Jekiełek 11 razy, Piotr Kusak 8 razy, Konstanty Neczek 8 razy, Dominik Nowak 8 razy, Kamil Huczek 6 razy, Dawid Musiał 6 razy, Paweł Płonka 6 razy, Mateusz Mitoraj 3 razy, Tomasz Wojas 3 razy, Barbara Płonka 2 razy, Mirosław Szczepaniak 2 razy, Katarzyna Baścik 1 raz.
W roku sprawozdawczym druhowie brali udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, gdzie drużyna MDP męska 16–18 lat zajęła I miejsce, natomiast drużyna seniorów II miejsce. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w III kategorii wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne, zajęli kolejno II oraz III miejsce.

Sprawy gospodarcze:

W roku sprawozdawczym 2016 jednostka OSP pozyskała w użytkowanie następujący sprzęt: przyczepa przeciwpowodziowa WIOLA, której zakup został  dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zabudowa przyczepy została zaprojektowana przez druhów z OSP Osiek tak, aby umożliwiała jej wszechstronne i wielozadaniowe wykorzystanie. Kolejno dzięki środkom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono detektor wielogazowy DRAGER wykorzystywany między innymi do pomiaru stężania tlenku węgla tzw. czadu, agregat prądotwórczy, ubrania koszarowe szt. 6, mundury wyjściowe szt. 6, buty gumowe szt. 6.
Prace porządkowe budowlane i remontowe, jakie zostały wykonane przy obiekcie i sprzęcie OSP to miedzy innymi: modernizacja instalacji pneumatycznej samochodu IVECO umożliwiające podłączenie kompresora do napełnienia zbiorników powietrzem, co znacznie skróciło czas wyjazdu, wykonanie oświetlenia LED przedziału pasażerskiego samochodu IVECO, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż instalacji elektrycznej oraz położenie wylewki w budynku zaplecza.
Prace społeczne, jakie zostały wykonane przez druhów, to między innymi:
Sprzątanie starego cmentarza w porze wiosennej i jesiennej, prace porządkowe w remizie i około remizy, obsługa imprez strażackich, ewakuacja szkół. Obsługa uroczystości kościelnych takich jak: zabezpieczenie Drogi Krzyżowej ulicami Osieka, warta przy Grobie Pańskim, Budowa ołtarza na Boże Ciało oraz zabezpieczenie procesji, obsługa imprez gminnych: zabezpieczenie przejazdu Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz imprez podczas obchodów Dni Osieka, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego, biegu na molo i inne mniejsze działania, na które to druhowie w 2016 roku łącznie poświęcili 1280 godzin.

Działalność kulturalna, wychowawcza i sportowa:

Tradycyjnie strażacy uświetniają swoją obecnością obchody Dnia Dziecka, organizują pokazy gotowości bojowej podczas Dni Osieka. Corocznie nasza remiza odwiedzana jest przez dzieci z placówek przedszkolnych. Wspólnie z druhami z OSP Głębowice zorganizowany został Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Naszą jednostkę odwiedzili również na zaproszenie druhów z OSP Głębowice goście z niemieckiego Glienicke podczas zorganizowanej przez nich wymiany polsko-niemieckiej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, kilka dni później jednostkę odwiedził zaproszony również burmistrz tej miejscowości. W grudniu zostało zorganizowane spotkanie mikołajkowe z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Następnie druhowie Waldemar Jekiełek i Adam Żmuda zapoznali zebranych ze sprawozdaniami komisji finansowej i komisji rewizyjnej za rok 2016. Ten ostatni wnioskował za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP.

W kolejnym punkcie zebrania druhowie Marian Sobecki i Waldemar Jekiełek przedstawili plan działalności i finansowy na rok 2017.

W dyskusji głos zabrali wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, który podziękował strażakom za wszelką działalność na rzecz mieszkańców Osieka, sąsiednich miejscowości, powiatu i rejonu. Złożył na ręce prezesa życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku oraz obietnice dalszego wspierania Straży – również finansowego.

Druh Jerzy Obstarczyk - również złożył życzenia na 2017 rok, pogratulował osiągnięć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zapoznał z planami zarządu Gminnego OSP. Pogratulował dh. Marianowi Sobeckiemu powołania do Komisji ds. Odznaczeń w PPSP. Do życzeń dołączył kapitan PSP w Oświęcimiu dh Henryk Jurecki, zapoznał zebranych z akcją honorowego krwiodawstwa: „Ognisty ratownik – gorąca krew”, pogratulował sprawności obrad.

Życzenia noworoczne i podziękowania za działalność druhów złożył również dh Mirosław Szczepaniak.

Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok 2017, które zatwierdzono uchwałą.

Druh Mateusz Jekiełek poinformował wszystkich zebranych o inicjatywie ustawodawczej mającej na celu przyznanie dodatku finansowego do emerytur dla czynnych strażaków.

Zebranie zakończyło się podsumowaniem działalności osieckich strażaków przez pana Henryka Kramarczyka oraz podziękowaniami prezesa OSP Michała Pomorzewskiego dla władz gminy za wszelką pomoc i wsparcie.

Na tym zebranie zakończono.
 

 

Rozalia Ćwiernia