Portal
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2016 poz. 1817) Wójt Gminy Osiek zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na okres 7 dni w  Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku  w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osieku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego