Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
16 lutego 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  b) zmiany Uchwały nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb"
  c) zmiany Uchwały nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb"
  d) zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości
  e) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
  f) zmian planu budżetu gminy na 2017 rok
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 7. Przedstawienie sprawozdań za 2016 rok oraz planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2017 rok
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 z póżń.zm.)