Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
20 grudnia 2016 roku na godzinę 13:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectwa Głębowice.
  b) uchwalenia dopłaty do ceny ścieków
  c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie sołectwa Osiek
  d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
  e) zmiany Uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315"
  f) zmiany Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”
  g) zmiany uchwały Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
  h) zmian planu budżetu gminy na 2016 rok
  i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
  j) Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na 2017 rok
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 z póżń.zm.).