Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
28 listopada 2016 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia programu współpracy gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  b) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Osiek na lata 2016-2019
  c) zmiany Uchwały Nr XIX/154/2008 Rady Gminy Osiek z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. przebudowę drogi wojewódzkiej nr 949 w miejscowości Osiek wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę trzech obiektów mostowych
  d) przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb"
  e) przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb"
  f) określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
  g) zmiany uchwały Nr XIV/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
  h) zmian planu budżetu gminy na 2016 rok   
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Protokół z ostatniej Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 z póżń.zm.).