Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 18.10.2018

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
18 października 2018 roku na godzinę 14.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Statutu Gminy Osiek,
  b) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,
  c) przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek,
  d) emisji obligacji,
  e) zmiany uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku budżetowego oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  f) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,
  g) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XLII Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.).

Scroll Up Skip to content